20-0925 - GECO_Prez Etudes & Outils Marketing T3 pptx